Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/inlscrla/domains/1984dystopia.se/public_html/blogg/single-post.php on line 18

Fokuserar på systemfelen som deformerar och krymper livsrummet och människan => För villkorslös basinkomst

Nyamko Sabunis syn på migration, integration och mångkultur är helt korrekt

Sabuni: Bara den som har flytt undan krig eller förföljelse ska kunna få asyl i Sverige. Den som saknar asylskäl ska avvisas direkt efter ankomsten, om möjligt. Signalpolitik ska avskräcka ekonomiska migranter från att ta sig till Sverige. Visionen om det mångkulturella samhället måste begravas, då det har lett till att isolerade öar av kulturer, etniciteter och nationaliteter har skapats. Disciplin och auktoriteter behövs i skolan. Jag håller med Sabuni. Men hon fullföljde inte sin tankegång.

I Expressen ger Nyamko Sabuni, partiledarkandidat för Liberalerna, sin syn på migration, integration och mångkultur. Hon anser att vi måste ha en lagstiftning som skickar tydliga signaler till den som har för avsikt att söka asyl i Sverige. Den som inte flyr undan krig eller är förföljd har inte asylskäl och ska omedelbart lämna Sverige. I klartext: Har du inte asylskäl, så ska du inte komma hit. Du kommer att avvisas så fort du har fått avslag på din asylansökan. Prövningen av asylskäl måste därför göras så snabbt som möjligt, helst direkt efter ankomsten. Signalpolitik ska avskräcka ekonomiska migranter, som till exempel unga män från Afrika, från att göra en livsfarlig resa över Medelhavet, i tron att de ska få stanna i Sverige, trots avsaknad av asylskäl. Nyamko Sabuni anser också att visionen om det mångkulturella samhället måste begravas, eftersom den har lett till att isolerade öar av olika kulturer, etniciteter och nationaliteter har bildats, framförallt i så kallade utanförskapsområden. Hon varnar även för att en återgång till generösare regler för anhöriginvandring kan komma att leda till att vi återigen hamnar i samma situation som 2015. Vid tillfälliga uppehållstillstånd finns det ingen anledning att tillåta anhöriga att komma till Sverige.

I stort sett har jag samma uppfattning som Nyamko Sabuni, när det gäller migration, integration och mångkultur. Bara den som har flytt undan krig eller förföljelse ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige. Ekonomiska migranter saknar asylskäl och ska därför avvisas direkt efter avslag på asylansökan, såvida inte verkställighetshinder finns. Fattigdom är inte skäl nog för att få stanna i Sverige. Om vi som regel skulle tillåta ekonomiska migranter att stanna, så skulle det på tid och längd komma att leda till att horder av fattiga skulle komma att söka sig hit. Signalen fattigdom = asylskäl skulle komma att locka allt fler unga män från den afrikanska kontinenten att sätta sig i sjöodugliga båtar för att företa sig den livsfarliga resan över Medelhavet till just Sverige. Med tanke på hur stor befolkningsexplosionen är i Afrika (befolkningen växer något enormt), så skulle situationen här i Sverige snabbt komma att bli helt omöjlig att hantera. Systemkollapsen skulle bli ett faktum. Välfärdssystemen skulle komma att raseras, vilket främst skulle komma att drabba socialt utsatta människor i alla åldrar, multisjuka äldre med stort vård- och omsorgsbehov, funktionsnedsatta människor, samt barn med behov av stödinsatser i skolan eller sociala stödinsatser.

De undanträngningseffekter som vi idag ser inom vård, skola och socialtjänst är bara en föraning om vad vi kommer att få se då. Det är helt enkelt inte rättvist att exempelvis barn och ungdomar som lever med missbruk och/eller våld i familjen ska få sina behov av robusta stödinsatser i vardagen åsidosatta, för att det kommer horder av ensamkommande eller andra flyktingar som anses behöva omedelbara insatser från socialtjänsten, särskilt när många av dessa har ytterst tveksamma asylskäl. När alltför många migranter som saknar tillräckliga asylskäl tillåts stanna i Sverige, blir konsekvensen att våra egna utsatta får stå tillbaka, och det är orättvist i allra högsta grad.

Sabuni hävdar att hälften av dem som har kommit till Sverige för att söka asyl inte har flytt undan vare sig krig eller förföljelse, och att de därmed inte har asylskäl. De har inte rätt att vara i Sverige. Mottagandet av dessa har kostat miljarder, pengar som kunde ha använts till bistånd och till flyktinghjälp i närområdet. Pengar som kunde ha använts för att hjälpa krigsdrabbade kvinnor, barn, sjuka och handikappade i närområdet, har nu gått till att härbärgera unga, friska och starka män från Afrika, som är ekonomiska migranter, och som därmed saknar asylskäl. Sabuni har rätt. Men var har hon tänkt att prövningen av asylskäl ska ske? Hur ska man kunna förhindra att asylsökanden går under jorden och gömmer sig, vid ett avslag? Som jag ser det måste man upprätta transitzoner som är avskilda från samhället, där migranter får uppehålla sig i väntan på att asylskälen prövas. Tillträde till samhället får man först efter att uppehållstillstånd har beviljats. Innan dess får man inte röra sig utanför transitzonen. Vid avslag på asylansökan avvisas man direkt från transitzonen som ska ligga strax innanför gränsen. Detta kräver dock permanenta gränskontroller, något som Danmark vill införa, och som jag anser är nödvändigt även för Sverige. Bäst vore dock transitzoner vid EU:s yttre gräns, så att den som saknar asylskäl aldrig kommer in i EU.

Det mångkulturella samhället måste avskaffas och ersättas med ett samhälle, där vi har en gemensam kultur som vi gemensamt utvecklar. Kultur är inte något statiskt, utan något dynamiskt, någonting som är under ständig utveckling, men det är vi svenskar som har våra rötter i Sverige sedan flera generationer tillbaka, som har företräde att definiera vad svensk kultur är, inte första eller andra generationens invandrare. De ska assimileras in i vår kultur och vårt samhälle, åtminstone om de har beviljats permanenta uppehållstillstånd, och har för avsikt att stanna här. Man tar seden dit man kommer. Man lär sig svenska efter bästa förmåga. Man följer svensk lagstiftning inom alla områden. För att få svenskt medborgarskap ska man ha så pass goda kunskaper i svenska, så att man klarar sig i samhället, samt grundkunskaper i svensk historia, och kunskaper i hur samhället fungerar. Att man genomgår ett språktest, samt avlägger prov i nämnda kunskaper är en självklarhet vid ansökan om medborgarskap.

Mångkulturen har lett till splittring i samhället. Visionen om det mångkulturella samhället, en extrem individualism, karriärism, egocentrism, materialism och konsumism, ett överdrivet resande, samt ett ständigt utåtblickande mot omvärlden som tagit överhanden, har alltmer dragit isär samhället. Vi drar inte åt samma håll längre. Våra liv har blivit projekt staplade på varandra. Det gemensamma projektet, har ersatts av individuella livsprojekt som alla måste bli lyckade. Det är jag, mig och mig själv som gäller. Det är individens livsprojekt, individens lycka som gäller. Mångkulturalismen har i allra högsta grad bidragit till uppsplittringen av folkgemenskapen och sammanhållningen i samhället, att samhället har dragits isär, att det sociala kittet har vittrat sönder. Trivseln i samhället försvinner, samt känslan av att dela en gemensam berättelse.

Sabuni nämner skolan som en nyckelfaktor för att komma tillrätta med det som är grogrunden för många problem i socialt utsatta områden, såsom radikalisering av ungdomar och kriminalitet. Hon menar att mer disciplin behövs i skolan, samt att det behövs vuxna auktoriteter. Hon vill att alla elever, deras föräldrar och skolledning skriver under gemensamma ordningsregler på skolan. Jag håller med Sabuni, men anser att hon har glömt en väsentlig sak som är väldigt avgörande för att en elev ska kunna uppföra sig, samt kunna uppnå goda studieresultat i skolan, och det är hemmet. För att skolgången ska kunna fungera tillfredsställande, måste hemmet fungera. Trygga, lugna och stabila hemförhållanden är en grundförutsättning för en lyckad kunskapsresa, eftersom lugn och ro i hemmet om kvällarna är en grundförutsättning för läxläsning, vila och avkoppling, samt sömn. Sömnen är extremt avgörande för hälsan, förmågan att hantera stress och press, samt känslomässiga påfrestningar, immunförsvaret, koncentrationsförmågan, minnet, inlärningsförmågan, prestationsförmågan, samt förmågan till samspel och konflikthantering. Föräldrar måste kunna bädda för en god sömn, genom att skapa en lugn och trygg atmosfär om kvällarna, samt studiero. Föräldrar måste även ha en positiv inställning till skolan, samt kunna samarbeta med skolan.

Därför måste alla föräldrar skriva under ett kontrakt med skolan, där man förbinder sig att skicka sina barn och ungdomar till skolan i ett undervisningsbart skick. Det innebär i klartext att föräldrarna ska se till att eleven kommer till skolan utsövd, mätt och med samtliga läxor gjorda efter bästa förmåga. Föräldrar som upprepade gånger misslyckas med detta, ska veta att det är en tidsfråga innan socialtjänsten kommer och ringer på dörren. Frågan är inte om, utan när ett hembesök kommer att ske. Hembesök ska göras oanmälda, så att föräldrarna inte ska hinna städa undan eventuella missförhållanden som omöjliggör eller försvårar skolgången. Allt det som skrivits i detta stycke ska givetvis gälla alla elever, alla föräldrar, samt alla skolor i hela Sverige, såväl grundskolor som gymnasieskolor, såväl infödda elever och föräldrar, som utrikes födda. Avslutningsvis vill jag med emfas understryka att samtliga föräldrar måste ges möjligheter att uppfylla sina åtaganden. Man sparkar inte undan benen på en förälder, genom att lägga en socioekonomisk strypsnara om halsen på föräldern, för att sedan komma och omhänderta barnen, när föräldern misslyckats med att leva upp till kraven, på grund av att snaran har dragits åt för hårt om halsen. Föräldrar måste ha ett livsrum för att kunna bli bra föräldrar. Det har inte alla.

Skrivet av Mona Nilsson och publicerat under kategorin Flykting- och Asylpolitik 9 14

Uppdaterat

Taggar: nyamko, sabuni, migration, integration, mångkultur, asyl, asylregler, asylskäl, anhöriginvandring, flyktingkris, 2015, liberalerna, partiledarkandidat

Antal unika visningar: 46

Sprid gärna inlägget på sociala medier eller mejla/sms:a länken!

Lämna en kommentar